Ekspertutvalg leverte endelig fastlege-rapport

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har mottatt sluttrapporten fra ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten.

Utvalget foreslår bl.a.:

 • Høyere andel basistilskudd til fastlegene
 • Mer oppgavedeling og bruk av andre helsepersonellgrupper på legekontoret
 • Profesjonsnøytrale takster og økt bruk av delegering
 • Åpne for samlet listeansvar og at kommuner kan inngå avtale med fastlegeselskap
 • At overdragelse av fastlegepraksiser reguleres
 • At fravær i videregående skole håndteres i utdanningssektoren
 • Slutte å utstede sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet
 • Alle med fullført veiledet praksis etter studiet (LIS1) skal kunne være vikar i fastlege­tjenesten og ta legevakter
 • Forenkling av kompetansekrav for leger i kommunene
 • Flere ordinære LIS1-plasser
 • Etablere rammer for hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges
 • Økt bruk av andre leger i legevakt og mer bruk av fastlønn
 • Legge til rette for nye arbeidsformer i legevakttjenesten

– Jeg er glad for at vi nå har fått konkrete forslag til hvordan vi kan fortsette utviklingen av en mer fremtidsrettet allmennlegetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen satte ned det hurtigarbeidende ekspertutvalget i august 2022. Ekspertutvalget fikk i oppdrag å utrede konkrete forslag til tiltak for å gjøre allmennlegetjenesten mer bærekraftig. Utvalget skulle blant annet se på organisering og finansiering, legevakt og kompetanse. Utvalget leverte en underveis-rapport 1. desember 2022. Bakgrunnen for utvalget er at utfordringene i allmennlegetjenesten har økt over tid. Stadig flere innbyggere står uten fast lege. Unge leger søker seg i mindre grad til ordningen, og mange kommuner sliter med rekrutteringsutfordringer.

– Fra 1. mai styrker og endrer vi basistilskuddet slik at pasienter med store behov skal få bedre oppfølging, og fastleger som har mange innbyggere med store behov for fastlegetjenester på sine lister skal kunne redusere sin arbeidsbelastning. Framover vil vi også vurdere nye og andre tiltak. Her blir utvalgets råd og vurderinger viktig. Dette er første gang vi får en helhetlig vurdering av hvordan allmennlegetjenesten bør utvikles for å møte fremtiden. Den blir viktig i vårt videre arbeid som allerede er godt i gang. Jeg ser nå fram til å lese rapporten nøye og til å diskutere den i trepartssamarbeidet. Jeg vil takke utvalgsleder Kjetil Telle og de andre medlemmene for et solid og grundig arbeid, sier Kjerkol.

Utvalgets rapport vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med statsbudsjett for 2024, i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som legges frem mot slutten av året og i meldingen om prehospitale tjenester, som etter planen legges frem mot slutten av 2024.

Lenke

Ekspertutvalgets rapport, lagt fram 18. april 2023