Fysioterapeuter og manuellterapeuter med felles krisekrav

Lederne for NFF, NMF og PFF står sammen om å kreve ekstra tiltak for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og manuellterapeuter.

Gerty Lund (leder av NFF), Peter Chr. Lehne (leder av NMF) og Finn-Tore C. Bjørnsand (leder av PFF) har i dag sendt en felles henvendelse til Stortinget og regjeringen. Der ber de om tiltak for å hindre at klinikkene går økonomisk over ende, med etterfølgende svikt i helsetilbudet til innbyggerne som resultat.

– Helsedirektoratets vedtak 15. mars 2020 førte til opphør av ordinær pasientbehandling hos fysioterapeuter og manuellterapeuter over natten. Stortingets økonomiske krisetiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke tilstrekkelig for at disse virksomhetene kan overleve. Det er nå nødvendig med supplerende tiltak for fysioterapeuter og manuellterapeuter, skriver de tre.

De peker på at Stortingets krisetiltak ikke har tatt hensyn til at klinikkene har store løpende utgifter. Disse må først dekkes for at virksomheten i det hele tatt kan bestå.

– Driftstilskuddet skal dekke utgiftene terapeutene har for å etablere og drive en praksis for kommunehelsetjenesten, og er ikke en inntekt til å leve av, skriver lederne for de tre fysioterapeut- og manuellterapeutorganisasjonene.

Lund, Lehne og Bjørnsand peker på at den kommunale fysioterapitjenesten over år har vært underdimensjonert i forhold til pasientenes behov. Dette har ført til at en økende andel av tilbudet i den enkelte kommune gis av avtaleløse terapeuter.

– Vi ber derfor regjeringen se på en tiltakspakke som også omfatter terapeuter uten avtaler.

Dette er kravene fra NFF, NMF og PFF:

  • Staten må sikre at kommunene viderefører driftstilskuddene uavkortet for avtaleterapeuter.
  • Driftstilskuddene må komme i tillegg til og skal ikke avkortes i forhold til Stortingets krisepakke for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
  • Det må opprettes midlertidige driftstilskudd for terapeuter uten og med delvis kommunale avtaler i samsvar med den faktisk historiske arbeidsmengden.
  • Det innføres kompensasjon av omsetningstap for terapeuter som fikk stengingspåbud de første 16 dagene. Dagshonorar etter modell fra legenes kompensasjonstakst. Taksten bør differensieres mellom de ulike kompetansenivåene i forskriften.
  • Innføring av nye takster og videreutvikling av eksisterende takster for å ivareta pasientene.
  • Norsk Pasientskadeerstatning og Norsk Helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden