Krever oppdaterte ryggretningslinjer

Ryggforskere krever at de nasjonale retningslinjene for behandling av korsryggsmerter må oppdateres.

Våre nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter ble sist revidert i 2007. Mye har skjedd siden den gang, skriver forskerne i en artikkel i Legetidsskriftet. Det er spesielt punktene om bildediagnostikk og medikamentell behandling som trenger oppdatering.

Forskerne er kritiske til hvordan helsevesenet håndterer pasienter med korsryggsmerter.

– Det koster mye, og mange pasienter sykeliggjøres. Vårt behandlingssystem kjører på en ineffektiv autopilot.

– Ryggplager er den enkeltlidelsen som «plager flest og koster mest». I et pasient- og samfunnsperspektiv er vi derfor nødt for å ta tak i disse utfordringene, skriver de blant annet.

Lenke
Rikke Munk, Kjersti Storheim, John-Anker Zwart, Jan Hartvigsen, Trygve Skonnord, Ørjan Nesse Vigdal, Margreth Grotle: Mens vi venter på nye retningslinjer for behandling av korsryggsmerter, Tidsskr Nor Legeforen 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0181